top of page
promocjajesienna-credin.png

Już teraz zaplanuj wspólnie z nami jesienno – zimową ofertę w Twojej firmie! Skorzystaj z naszych aplikacji
i weź udział w wyjątkowej promocji!

promocjajesienzima2.jpg

ASORTYMENT PROMOCYJNY

asortyment-promocyjny.jpg

REGULAMIN PROMOCJI JESIEŃ–ZIMA
Z CREDIN POLSKA 2021

1. Organizator i czas trwania promocji „Jesień – zima z Credin Polska”

1.1. Organizatorem promocji „Jesień – zima z Credin Polska” jest Credin Polska Sp. z o.o. ul. Czysta 6; 55-050 Sobótka; NIP 897-10-06-452.

2. Warunki uczestnictwa w promocji „Jesień – zima z Credin

2.1. Promocja „Jesień – zima z Credin Polska” trwać będzie od 15.09.2021 do 30.11.2021, lub do wyczerpania zapasu nagród. Promocja organizowana jest za pośrednictwem dystrybutorów produktów firmy Credin Polska Sp. z o.o.

2.2.Promocja „Jesień – zima z Credin Polska” prowadzona w oparciu o niniejsze zasady ma charakter akcji otwartej o charakterze sprzedaży premiowej i jest skierowana do przedsiębiorców, bez względu na formę prawną prowadzonej działalności gospodarczej, prowadzących działalność gospodarczą w zakresie: piekarnictwa i cukiernictwa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

2.3.Warunkiem przystąpienia do promocji „Jesień – zima z Credin Polska” jest jednorazowy łączny zakup u dystrybutora oferującego produkty firmy Credin Polska Sp. z o.o. w okresie trwania promocji produktów promocyjnych tj. produktów wskazanych przez organizatora dostępnych w siedzibach dystrybutorów (promocja nie dotyczy innych produktów dostępnych u dystrybutorów), w ilości minimalnej: 150 kg (słownie: sto pięćdziesiąt kilogramów); 300 kg (słownie: trzysta kilogramów); 600 kg (słownie: sześćset kilogramów), lub 1200 kg (słownie: tysiąc dwieście kilogramów).

Lista produktów objętych promocją:

a) Credi Kaszmir a’15

b) Credi Piernik Koncentrat a’15

c) Credi Drożdżowe Fresh a’15

d) Credi Super Dark Cake a’15

e) Credi CookieMix a’15

f) Credi CookieMix White a’15

g) Credi Marchewkowe New a’15

h) CF Premium Biscuit Crunchy a’5 kg (wiadro)

i) CF Premium Nocciola Bianco Crunchy a’5 kg (wiadro)

j) CF Premium Nocciola Crunchy a’5 kg (wiadro)

k) CF Creditellaa a’6 kg (wiadro)

2.4. Potwierdzeniem spełnienia warunków promocji wymienionych w punkcie 2.3 jest złożenie zamówienia u pracownika firmy CREDIN POLSKA SP. Z O.O. oraz jego przekazanie do dystrybucji obsługującej klienta biorącego udział w promocji. Zamówienie będzie sporządzone w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym

dla przedsiębiorcy, organizatora i dystrybutora.

2.5. Po przystąpieniu do promocji i złożeniu zamówienia nie ma możliwości zwrotu zakupionego towaru, za wyjątkiem rozpatrzonych reklamacji jakościowych.

 

2.6. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży z wskazanym Dystrybutorem, z której klient nie może się wycofać.

 

2.7. Promocja nie obejmuje zakupów mniejszych niż wymienione w pkt. 2.3 regulaminu, ani zakupów łączonych z kilku faktur.

2.8. Produkty promocyjne wymienione w pkt. 2.3. regulaminu, objęte cenami specjalnymi nie zostaną uwzględnione w niniejszej promocji.

2.9. Promocja podlega multiplikacji np. przy zakupie min 300 kg klient może otrzymać nagrodę zgodnie z regulaminem pkt 3.1.b lub 3.1.a  dwa sprzęty wymienione w tym pkt.

3. Zasady promocji „Jesień – zima z Credin Polska”

3.1 W ramach promocji „Jesień – zima z Credin Polska” jej uczestnicy, za spełnienie warunku zakupowego, o których mowa w pkt. 2.3 otrzymają nagrodę:

a) za jednorazowy zakup 150 kg produktów – do wyboru przez kupującego: dzbanek filtrujący BRITA + zapas filtrów (o wartości 110 zł brutto) lub Nawilżacz powietrza (o wartości 110 zł brutto)

b) za jednorazowy zakup 300 kg produktów – do wyboru przez kupującego: Ekspres przelewowy PHILIPS HD7459/20 1000W (o wartości 169,00 zł brutto) lub Blender Bosch CleverMixx MSM2650B (o wartości 159 zł brutto)

c) za jednorazowy zakup 600 kg produktu – Myjka do okien KARCHER WV 6 Plus (o wartości 359,99 zł brutto) lub, Kuchenka mikrofalowa SAMSUNG ME83M (o wartości 359 zł brutto)

d) za jednorazowy zakup 1200 kg produktu - do wyboru przez kupującego: PHILIPS AC0830/10 Oczyszczacz Powietrza (o wartości 639 zł brutto) lub Odkurzacz bezprzewodowy Bosch BCHF220B Readyy'y (o wartości 9 zł brutto)

3.2 Wygląd i kolor nagród może różnić się od przedstawionych w grafikach promocji.

 

3.3 Nagrody zostaną przekazane uczestnikom promocji „Jesień – zima z Credin Polska” osobiście przez pracowników organizatora najpóźniej w terminie do 15.12.2021 r.

3.4 Warunkiem koniecznym wydania nagrody jest podpisanie protokołu odbioru nagrody przez osobę upoważnioną do reprezentacji uczestnika promocji wraz z przyłożeniem pieczęci firmowej. Protokół odbioru nagrody sporządzany jest w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla przedsiębiorcy i organizatora. Wzór egzemplarza odbioru nagrody stanowi załącznik nr 1 niniejszego regulaminu.

3.5 Nie ma możliwości wymiany nagrody na gotówkę ani na jakiekolwiek inne nagrody rzeczowe niż opisane w niniejszym regulaminie.

3.6 W momencie przekazania uczestnikowi nagrody, uczestnik staje się wyłącznie odpowiedzialny za nagrodę, a organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zdarzenia, które będą miały miejsce po odebraniu przez uczestnika nagrody, a będą dotyczyć bezpośrednio lub pośrednio nagrody.

3.7 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nagrodę w przypadku jej zgubienia przez uczestnika lub jej kradzieży uczestnikowi.

3.8. Organizator ma prawo zweryfikować status realizacji zamówienia u Dystrybutora, na podstawie otrzymanego upoważnienia w zamówieniu promocyjnym.

3.9 Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy uczestnik spełnił warunki określone w regulaminie. W tym celu może żądać od uczestnika podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów, np. faktury zakupu, niezbędnych do prawidłowego uczestnictwa w promocji. Niespełnienie warunków wynikających z regulaminu lub nieuzasadniona odmowa spełnienia powyższych żądań po przeprowadzeniu postępowania

wyjaśniającego może spowodować wykluczenie danego uczestnika z promocji z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do nagród wymienionych w pkt. 3.1 regulaminu.

3.10 Organizator ma prawo w każdym momencie trwania promocji odmówić uczestnikowi przyznania nagrody, w stosunku, do którego powziął uzasadnione podejrzenie o działania sprzeczne z regulaminem (tj. np. fałszowania dowodów sprzedaży promocyjnej, fikcyjnych sprzedaży i dokonywania zwrotów sprzedanych produktów, kilkakrotnego dokumentowania tej samej sprzedaży produktów itp.) po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego stwierdzającego dokonanie naruszeń.

3.11 Zgodnie z przepisami podatkowymi uczestnicy otrzymujący nagrody w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej samodzielnie rozliczają się podatkowo z otrzymanych nagród.

4. Ochrona danych osobowych

4.1. Administratorem danych osobowych Uczestnika promocji jest Credin Polska Sp. z o.o., ul. Czysta 6, 55-050 Sobótka. NIP: 897-10-06-452. Spółka wpisana w Sądzie Rejonowym dla Wrocław-Fabryczna we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000148982, numer BDO

000135779. Wysokość kapitału zakładowego 6 055 000 zł. Z administratorem można się skontaktować pocztą elektroniczną na adres e-mail: prywatnosc@credin.pl / iod@credin.pl, a także osobiście w siedzibie administratora. Wszelkie pytania w sprawach przetwarzania danych osobowych należy kierować pocztą

tradycyjną na podany powyżej adres lub pocztą elektroniczną na adres: prywatnosc@credin.pl

 

4.2. Dane osobowe Uczestników promocji będą przetwarzane w następujących celach i w okresach czasu:

 

4.2.1 W prawnie uzasadnionym interesie administratora (podstawa prawna art.6 ust.1f) RODO w szczególności.:

a) Oferowania klientom produktów oraz komunikacji biznesowej z klientami, przyczyniającej się do zwiększenia stabilności i bezpieczeństwa obrotu gospodarczego - do ustania przyczyn biznesowych,

b) Ewentualnego ustalania, obrony i dochodzenia roszczeń – przez okres, po którym przedawnią się roszczenia

c) Dystrybucji produktów i zwiększenie rozpoznawalności marki – do ustania przyczyn biznesowych,

 

4.2.2 Wykonania ciążących na administratorze obowiązków prawnych (podstawa prawna art.6 ust.1 c) RODO w szczególności.:

a) Wystawienie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych – przez okres, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane np. finansowe lub podatkowe;

b) Wykonywanie obowiązków związanych z przekazywaniem nagród w tym w szczególności przewidzianych prawem podatkowym – przez okres w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane np. finansowe lub podatkowe

c) Zapewnienia obsługi oraz udzielana odpowiedzi na reklamacje w terminie i w formie przewidzianej przepisami prawa - przez czas wykonania obowiązków zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy

95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa, Regulaminem Promocji.

4.3. Odbiorcami danych osobowych Uczestników promocji mogą być podmioty świadczące na rzecz Organizatora usługi IT, kurierskie, pocztowe, realizacji wysyłek, usługo prawne czy księgowe.

 

4.4. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przetwarzanym danym zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony przed przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

4.5. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

 

4.6. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo sprzeciwu – ze względu na jego szczególną sytuację - wobec przetwarzania jego danych osobowych.

4.7. Każdemu Uczestnikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim jego zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia (w Polsce: do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 

4.8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich nie podanie uniemożliwia udział w Promocji.

4.9 Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym nie stosuje profilowania.

5. Postanowienia końcowe

5.1. Biorący udział w promocji uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady promocji „Jesień – zima z Credin Polska” opisane w regulaminie.

5.2. Z regulaminem promocji „Jesień – zima z Credin Polska” można zapoznać się w biurach i u przedstawicieli dystrybutorów produktów firmy Credin Polska, oraz u przedstawicieli organizatora.

5.3. Wszelkie informacje o promocji będą dodatkowo zamieszczone na stronie internetowej organizatora pod adresem www.credin.pl.

5.4. Zasady przeprowadzenia promocji określa wyłącznie regulamin promocji „Jesień–zima z Credin Polska”.

 

5.5. Regulamin promocji „Jesień – zima z Credin Polska” wchodzi w życie z chwilą rozpoczęcia promocji i obowiązuje do czasu jej zakończenia czyli do dnia 15.11.2021 r, lub do wyczerpania zapasu nagród.

 

5.6. Promocja nie jest grą losową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U.2016 poz. 471 ze zm.).

bottom of page