Loteria Orzechowa 2019-09-02T13:26:58+02:00

 

 

 

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ

„ORZECHOWA JESIEŃ 2019”

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Nazwa loterii – loteria będzie prowadzona pod nazwą „LOTERIA ORZECHOWA”

2. Nazwa organizatora loterii – Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa Sp. z o.o.
z siedzibą w Łodzi, ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000444211, posiadająca kapitał zakładowy 10.000,00 złotych, NIP: 727-278-80-75, zwana dalej „organizatorem”.

3. Nazwa organu, który wydał zezwolenie – loteria prowadzona jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U.2019 poz. 847) oraz zezwolenia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Łodzi.

4. Definicje

4.1 Loteria audioteksowa – gra losowa, w której uczestniczy się przez odpłatne połączenie telefoniczne lub odpłatne wysyłanie wiadomości tekstowych z użyciem publicznej sieci telekomunikacyjnej. W niniejszym regulaminie loteria audioteksowa prowadzona jest pod nazwą „LOTERIA ORZECHOWA”.

4.2 Sprzedaż promocyjna – czas, w którym prowadzona jest sprzedaż produktów związana
z prowadzoną loterią audioteksową. Czas sprzedaży promocyjnej zawiera się w czasie trwania loterii i dotyczy dokonywania zakupów promocyjnych. Czas trwania sprzedaży promocyjnej określony jest w pkt. 7 niniejszego regulaminu.

4.3 Zakup promocyjny – warunkiem przystąpienia do loterii jest złożenie jednorazowego zamówienia oraz zakup minimum 300 kg asortymentu promocyjnego, zgodnie z pkt. 4.4 regulaminu, pochodzącego z oferty handlowej i wprowadzonego do obrotu przez firmę Credin Polska sp. z o.o., ul. Czysta 6, 55-050 Sobótka.

Zakup promocyjny powinien być dokonany w trakcie trwania sprzedaży promocyjnej w dowolnej hurtowni promocyjnej i udokumentowany oryginałem dowodu zakupu / oryginałami dowodów zakupu promocyjnego.

Produkty z asortymentu promocyjnego mogą być dostępne w hurtowniach promocyjnych zarówno przed rozpoczęciem okresu sprzedaży promocyjnej, jak i po jego upływie, jednakże ich zamówienie i/lub zakup poza okresem sprzedaży promocyjnej nie uprawnia do wzięcia udziału w loterii.

4.4 Asortyment promocyjny – produkty znajdujące się na liście asortymentu Credin Omega i Victor, które stanowią załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

4.5 Hurtownia promocyjna – dowolna hurtownia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w której znajduje się asortyment promocyjny, a także w której można dokonać zakupu promocyjnego.

4.6 Dzień roboczy – każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

4.7 Dowód zakupu – oryginał faktury VAT potwierdzający dokonanie zakupu promocyjnego. Dowód zakupu na potrzeby loterii powinien być czytelny i oryginalny tzn. taki, który został wystawiony przez hurtownię promocyjną, której nazwa i adres znajdują się na dowodzie zakupu i który nie jest sfałszowany. Dowodem zakupu na potrzeby loterii nie jest
w szczególności jego:

– kserokopia,
– kopia notarialnie poświadczona,
– wtórnik,
– odpis,
– duplikat,
– skan.

5. Zasięg loterii – loteria ma zasięg ogólnopolski.

6. Czas trwania loterii – loteria zaczyna się w dniu 01.09.2019 r. a kończy w dniu 17.01.2020 r., przy czym termin ten obejmuje: sprzedaż promocyjną, losowanie nagród, termin wydania nagród, termin składania i rozpatrywania reklamacji.

7. Termin rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży promocyjnej – czas, w którym prowadzona jest sprzedaż promocyjna związana z prowadzoną loterią. Czas sprzedaży promocyjnej zawiera się w czasie trwania loterii i dotyczy dokonywania zamówień oraz zakupów promocyjnych. Sprzedaż promocyjna trwa od dnia 01.09.2019 r. do dnia 31.10.2019 r.

8. Uczestnicy loterii – loteria przeznaczona jest wyłącznie dla firm (tj. osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych, spółek osobowych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej), mających siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz nabywających produkty firmy Credin Polska sp. z o.o., ul. Czysta 6, 55-050 Sobótka.

Uczestnikami loterii nie mogą być klienci hurtowi, będący dystrybutorami produktów Credin, z którymi firma Credin Polska sp. z o.o. (ul. Czysta 6, 55-050 Sobótka) ma podpisane umowy o współpracy (umowy handlowe).

9. Dane osobowe – dane osobowe uczestników loterii będą przetwarzane zgodnie
z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

10. Dostępność regulaminu – regulamin loterii jest jawny i powszechnie dostępny w biurze organizatora loterii: Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa Sp. z o.o., 93-569 Łódź,
ul. Inżynierska 15, a także na stronie internetowej organizatora pod adresem: www.smolar.pl/loteria-orzechowa.

ZASADY PROWADZENIA LOTERII

11.1 Każdy uczestnik, spełniający warunki określone w pkt. 8 regulaminu, który zechce wziąć udział w loterii powinien:

 • dokonać zamówienia oraz zakupu promocyjnego w okresie trwania sprzedaży promocyjnej,
 • koniecznie zachować oryginał dowodu zakupu promocyjnego / oryginały dowodów zakupu promocyjnego (fakturę VAT / faktury VAT),
 • zgłosić się do loterii poprzez wysłanie zgłoszenia za pośrednictwem wiadomości SMS na zasadach określonych w regulaminie.

11.2 Uczestnik, który chce wziąć udział w loterii, powinien w obecności przedstawiciela handlowego hurtowni promocyjnej, w której dokonał zakupu promocyjnego wysłać SMS-a z telefonu komórkowego pod numer 70988, według wzoru: ORZECHOWAJESIEN.NIP uczestnika (firmy).wolumen zamówienia podany w jednostce masy, tj. kilogramach.

Koszt wysłania jednego SMS-a na numer 70988 wynosi 0,50 zł netto (bez VAT) / 0,62 zł z VAT. Koszt wysłania wiadomości SMS ponoszą uczestnicy loterii.

11.3 Format wiadomości tekstowej, tj. SMS-a zgłoszeniowego powinien być następujący:

ORZECHOWAJESIEN.NIP uczestnika(firmy).wolumen zamówienia podany w jednostce masy, tj. kilogramach.

Przykładowa treść wiadomości tekstowej, tj. SMS-a zgłoszeniowego, dla uczestnika, który posiada Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP): 111-222-33-44 oraz dokonał zakupu promocyjnego (wolumen podany w jednostce masy, tj. kilogramach): 350 kg powinna wyglądać następująco: ORZECHOWAJESIEN.1112223344.350

11.4 Do udziału w loterii organizator przyjmuje zgłoszenia zawierające zarówno małe, jak
i wielkie litery. Prawidłowe zgłoszenie do loterii nie może zawierać polskich znaków.
W rozumieniu niniejszego regulaminu takim samym zgłoszeniem, o którym mowa w pkt. 11.2 regulaminu, jest zgłoszenie o tym samym ciągu literowo-numerycznym, niezależnie
od wielkości wpisanych liter, np.: ORZECHOWAJESIEN.1112223344.350 jest to takie samo zgłoszenie co: orzechowajesien.1112223344.350, czy też: OrzechowaJesien.1112223344. 350

11.5 Po przesłaniu przez uczestnika zgłoszenia do loterii w postaci wiadomości tekstowej SMS, o której mowa w pkt. 11.2 regulaminu, uczestnik otrzyma potwierdzenie przystąpienia do loterii w postaci zwrotnej, bezpłatnej wiadomości tekstowej SMS, wysłanej do uczestnika na koszt organizatora loterii na numer telefonu, z którego dokonano zgłoszenia, o treści: „DZIEKUJEMY ZA UDZIAL W LOTERII: LOTERIA ORZECHOWA. KONIECZNIE ZACHOWAJ DOWOD ZAKUPU. REGULAMIN LOTERII NA STRONIE WWW.SMOLAR.PL. POWODZENIA!”.

11.6 Zgłoszenia SMS o nieprawidłowej treści, tj. sprzecznej ze wzorem podanym w pkt. 11.2 regulaminu albo dokonane po upływie terminu określonego w pkt. 11.14 regulaminu nie będą brały udziału w loterii.

11.7 W loterii uwzględniane będą jedynie SMS-y wysyłane za pośrednictwem sieci operatorów telefonii komórkowej korzystających z polskich zasobów numeracji, w szczególności nie będą uwzględniane SMS-y wysyłane za pomocą internetu. Każdy uczestnik loterii powinien mieć wyłączoną blokadę SMS Premium.

11.8 W przypadku zgłoszenia do loterii, uczestnik loterii poprzez fakt przystąpienia do loterii, wyraża zgodę na otrzymywanie bezpłatnej wiadomości tekstowej SMS informującej
o przyjęciu do loterii zgłoszenia wysłanego za pomocą wiadomości tekstowej SMS, o której mowa w pkt. 11.5 regulaminu.

11.9 Jeden uczestnik może w ramach całej loterii otrzymać tylko jedną nagrodę. Dotyczy to również sytuacji, w której jeden uczestnik, będzie zgłaszać się z różnych numerów telefonów
i zakwalifikuje się do więcej aniżeli jednej nagrody. W takiej sytuacji, po weryfikacji danych osobowych uczestników, dany uczestnik zostanie nagrodzony tylko jedną nagrodą, a kolejna nagroda, która by mu przypadła pozostanie w dyspozycji organizatora.

11.10 W przypadku dokonania więcej niż jednego zakupu promocyjnego, aby dokonać prawidłowego zgłoszenia do udziału w loterii z tytułu każdego zakupu, należy każdy
z tych zakupów udokumentować oryginałem dowodu zakupu promocyjnego / oryginałami dowodów zakupu promocyjnego i odrębnym zgłoszeniem do loterii.

11.11 Uczestnik, który w ramach jednej transakcji, na jednym dowodzie zakupu dokonał wielokrotności zakupu promocyjnego, wysyła jedno zgłoszenie zgodnie ze wzorem podanym w pkt. 11.2 regulaminu. Organizator na podstawie treści zgłoszenia (SMS’a zgłoszeniowego), naliczy uczestnikowi odpowiednią ilość losów w loterii, w myśl zasady, że wielokrotność zakupu promocyjnego uprawnia do odpowiedniej liczby losów w loterii. Odpowiednia ilość losów zostanie zapisana w bazie zgłoszeń w miejscu i z datą SMS’a zgłoszeniowego otrzymanego od uczestnika w ramach danej transakcji.

Przykład: Uczestnik, który dokonał zakupu 1750 kg asortymentu promocyjnego (wysyła jeden SMS zgłoszeniowy, zgodnie z pkt. 11.2 regulaminu), a organizator w ramach tego zakupu promocyjnego udokumentowanego SMS’em zgłoszeniowym przyznaje i zapisuje w bazie zgłoszeń, temu uczestnikowi 5 losów w loterii.

11.12 Każdy uczestnik niniejszej loterii może nadesłać dowolną ilość zgłoszeń pod warunkiem dokonania odpowiedniej ilości zakupów promocyjnych.

11.13 Jedno zgłoszenie uprawnia do wygrania maksymalnie jednej nagrody, a raz wylosowane zgłoszenie zostaje usuwane z bazy do losowania i nie bierze udziału w dalszym losowaniu.

11.14 Zgłoszenia można wysyłać codziennie w terminie od godziny 00:00:00 dnia 01.09.2019r. do godziny 23:59:59 dnia 31.10.2019 r.

11.15 Organizator zastrzega sobie prawo i możliwość weryfikacji, czy uczestnik spełnia warunki określone w regulaminie, w tym warunki uczestnictwa w loterii. Dotyczy to
w szczególności sytuacji, gdy zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że uczestnik loterii narusza zasady gry określone w regulaminie lub narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa. W tym celu może żądać od uczestnika złożenia dodatkowych oświadczeń na piśmie, podania dodatkowych danych bądź doręczenia dokumentów niezbędnych do prawidłowego uczestnictwa w loterii, w tym m. in.:

– podania wszystkich numerów telefonów uczestnika, z których uczestnik wysyłał zgłoszenia do loterii,
– własnoręcznie podpisanie oświadczenia przez uczestnika o wyrażeniu zgody na uzyskanie
w jego imieniu danych objętych tajemnicą telekomunikacyjną w postaci wszystkich numerów telefonów, które są zarejestrowane na uczestnika, od wszystkich operatorów telekomunikacyjnych świadczących usługi telekomunikacyjne na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w tym zwolnienie na podstawie art. 159 ust. 2 pkt. 2 ustawy Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1954 ze zm.) ww. operatorów z zachowania tajemnicy telekomunikacyjnej w odniesieniu do informacji o numerach telefonów, które są zarejestrowane na uczestnika i polecenie ich ujawnienia organizatorowi loterii.

Niespełnienie warunków wynikających z niniejszego regulaminu lub nieuzasadniona odmowa spełnienia powyższych żądań po przeprowadzeniu przez organizatora postępowania wyjaśniającego, może spowodować wykluczenie danego uczestnika z loterii z jednoczesnym wygaśnięciem praw do nagród wymienionych w pkt. 13.1 regulaminu. W takim przypadku niewydana nagroda pozostaje w dyspozycji organizatora.

11.16 Udział w loterii jest dobrowolny. Uczestnik przystępując do loterii powinien zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zawartych
w nim zasad jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w loterii. Przesłanie zgłoszenia do loterii oznacza jednoczesną akceptację przez uczestnika postanowień regulaminu.

11.17 W loterii niedozwolone są działania niezgodne z regulaminem mające na celu obejście zabezpieczeń i zasad loterii, w tym m.in.: używanie skryptów lub oprogramowania automatyzującego wysyłanie zgłoszeń czy poruszania się po stronie internetowej loterii.

LOSOWANIE

12.1 Losowanie laureatów nagród w loterii przeprowadzone zostanie w dniu 13.11.2019 r. w biurze organizatora w Łodzi, przy ul. Inżynierskiej 15, w godzinach od 10:00 do 14:00.

12.2 Losowanie laureatów nagród odbędzie się ze wszystkich zgłoszeń otrzymanych w okresie od godz. 00:00:00 dnia 01.09.2019 r. do godz. 23:59:59 dnia 31.10.2019 r.

12.3 Losowanie nagród w loterii będzie przeprowadzone przy pomocy urządzenia losującego lub ręcznie z urny. O sposobie losowania decyduje osoba lub osoby sprawujące nadzór nad prawidłowością i przebiegiem loterii.

Niezależnie od sposobu losowania, przygotowanie losów (bazy do losowania) będzie przeprowadzone w następujący sposób. Każdemu prawidłowemu zgłoszeniu w loterii będzie nadany unikatowy numer porządkowy przypisany według kryterium czasu otrzymywanych zgłoszeń. Organizator losując laureata będzie losował numer porządkowy zgłoszenia. Losowanie nagród przeprowadzone zostanie w obecności i pod nadzorem osoby lub osób sprawujący nadzór nad prawidłowością i przebiegiem loterii.

12.3.1 Losowanie przy użyciu urządzenia losującego odbywa się za pomocą specjalnej aplikacji losującej zapewniającej losowość wyników loterii. Komputer, jako urządzenie do gier losowych w rozumieniu art. 23 ust. 1 ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009r. (t.j. Dz.U.2019 poz. 847) jest przystosowany do ochrony praw grających i realizacji przepisów ww. ustawy. Urządzenie posiada pozytywną opinię techniczną uprawnionej jednostki badającej, jest eksploatowane przez organizatora, jako podmiot posiadający zezwolenie na przeprowadzenie loterii oraz zostało zarejestrowane przez właściwego naczelnika urzędu celnego zgodnie z przepisami ww. ustawy.

12.3.2 Losowanie ręczne z urny będzie polegać na ręcznym wyciąganiu losów z urny (na chybił – trafił).

12.4 W trakcie losowania zostanie wyłonionych 9 (słownie: dziewięciu) laureatów nagród (laureaci wylosowani w kolejności od nr 1 do nr 9).

NAGRODY

13.1 Nagrodą w loterii są bony TravelPass Premium o łącznej wartości 3.000,00 zł brutto (słownie: trzy tysiące złotych 00/100). Szczegółowy opis nagrody znajduje się w załączniku nr 2 do regulaminu. Dodatkowo do nagrody organizator przygotował część pieniężną nagrody w wysokości 333,33 zł (słownie: trzysta trzydzieści trzy złote 33/100). Łączna całkowita wartość nagrody wynosi 3.333,33 zł brutto (słownie: trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy złote 33/100), przy czym część pieniężna nagrody w wysokości 333,33 zł (słownie: trzysta trzydzieści trzy złote 33/100) zostanie przeznaczona na pokrycie należnego podatku dochodowego od wygranej. Podatek, o którym mowa w zdaniu poprzednim zostanie odprowadzony na konto właściwego urzędu skarbowego przez organizatora.

Łączna ilość nagród w loterii wynosi 9 (słownie: dziewięć) sztuk.

Łączna wartość nagród w loterii wynosi 29.999,97 zł brutto (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 97/100).

13.2 Laureaci loterii nie mogą przenieść prawa do nagrody na osoby trzecie. Nie przysługuje im również prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród ani otrzymania ekwiwalentu pieniężnego. Nagroda nie podlega wymianie na jakiekolwiek inne nagrody rzeczowe.

NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ URZĄDZANIA LOTERII AUDIOTEKSOWEJ

14.1Organizator zapewnia, że nadzór nad prawidłowością i przebiegiem loterii audioteksowej sprawowany jest przez osobę lub osoby, które odbyły szkolenie w przedmiocie przepisów
o grach hazardowych oraz w przedmiocie niniejszego regulaminu w zakresie niezbędnym do wykonywania czynności związanych z nadzorowaniem i prowadzeniem niniejszej loterii.

14.2 Do zadań osoby/osób sprawujących nadzór, o którym mowa w pkt. 14.1 regulaminu, należy w szczególności:

 • zapewnienie uczestnictwa w losowaniu nagród wszystkim prawidłowym zgłoszeniom,
 • zabezpieczenie zgodności przebiegu losowania z regulaminem loterii i zasadami pełnej rzetelności przeprowadzonych czynności,
 • podpisanie protokołu zawierającego opis czynności i wynik losowania nagród,
 • udział w czynnościach wydawania wygranych, sprawdzenie i potwierdzenie posiadania uprawnień do odbioru wygranej przez laureatów nagród,
 • nadzór nad przebiegiem postępowania reklamacyjnego.

OGŁASZANIE WYNIKÓW

15.1 Laureaci nagród w loterii zostaną powiadomieni o wygranej, najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia przeprowadzenia losowania nagród za pośrednictwem wysłania przez organizatora i na jego koszt wiadomości SMS na numer telefonu, z którego dokonano zgłoszenia do udziału w loterii, zgodnie z pkt. 11.2 regulaminu.

Organizator w treści wiadomości SMS poinformuje o sposobie i terminie przekazania przez laureatów nagród oryginału dowodu zakupu promocyjnego / oryginałów dowodów zakupu promocyjnego oraz kompletu niezbędnych danych i oświadczeń laureatów, o których mowa w pkt. 15.3 regulaminu, które umożliwią przekazanie nagród.

15.2 Organizator nie ponosi odpowiedzialności z powodu podania przez uczestnika błędnego numeru telefonu lub zmiany numeru telefonu w czasie trwania loterii, lub posiadania przez uczestnika włączonej w telefonie komórkowym blokady SMS Premium, lub w sytuacji kiedy telefon uczestnika jest wyłączony.

 

15.3 Warunkiem wydania nagrody jest przesłanie przez laureata, po otrzymaniu informacji
o wygranej, o której mowa w pkt. 15.1 regulaminu, w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od momentu wysłania przez organizatora wiadomości SMS, na adres biura organizatora (Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa Sp. z o.o., ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź) oryginału dowodu zakupu promocyjnego / oryginałów dowodów zakupu promocyjnego oraz kompletu następujących wymaganych danych i oświadczeń laureata:

 • oryginał dowodu zakupu promocyjnego / oryginały dowodów zakupu promocyjnego,
  faktury VAT / faktur VAT,
 • nazwa laureata (nazwa firmy),
 • nr identyfikacji podatkowej firmy, tj. NIP,
 • kompletny adres siedziby firmy (ulica, nr domu, nr lokalu, miasto, kod pocztowy),
 • kompletny adres korespondencyjny firmy (jeżeli jest inny niż adres siedziby firmy – na który ma zostać wysłana nagroda),
 • imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentacji firmy,
 • własnoręcznie podpisane oświadczenia o następującej treści:
 • „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa przez firmę Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź dla celów związanych z organizacją loterii „LOTERIA ORZECHOWA”. Moje dane osobowe udostępniam dobrowolnie oraz wiem, że przysługuje mi prawo dostępu do podanych przeze mnie danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo żądania ich przenoszenia oraz prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania uniemożliwia wzięcie udziału w loterii.”.
 • „Zapoznałem/-am się z regulaminem loterii „LOTERIA ORZECHOWA” i akceptuję jego treść.”.
 • data oraz własnoręczny podpis osoby upoważnionej do reprezentacji firmy z pieczęcią firmową laureata.

Wzór formularza z wymaganymi danymi i oświadczeniami dla laureatów nagród znajduje się na stronie internetowej organizatora: www.smolar.pl/loteria-orzechowa, skąd laureat może pobrać gotowy formularz. Przyjmowane są również dane i oświadczenia napisane nie na formularzu proponowanym przez organizatora, z zastrzeżeniem, iż muszą się na nich znaleźć wszystkie wymagane dane i oświadczenia.

15.4 W przypadku niedoręczenia organizatorowi ww. wymaganych danych i oświadczeń przez laureata nagrody w terminie wskazanym w pkt. 15.5 regulaminu, niewydana nagroda pozostaje w dyspozycji organizatora.

15.5 Przesyłki z wymaganymi danymi i oświadczeniami od laureatów nagród, laureaci muszą zgłosić do organizatora w terminach wynikających z postanowień regulaminu, najpóźniej do dnia 27.11.2019 r. O zachowaniu terminu do wniesienia przesyłki z wymaganymi danymi i oświadczeniami, decyduje data jej otrzymania przez organizatora, nie późniejsza niż do dnia 04.12.2019 r.

WYDANIE NAGRÓD

16.1 Warunkiem odebrania nagrody jest:

 • przedłożenie oryginału dowodu zakupu promocyjnego / oryginałów dowodów zakupu promocyjnego z datą przypadającą w okresie sprzedaży promocyjnej, a także kompletu wymaganych danych i oświadczeń (poprzez doręczenie ich na adres organizatora, zgodnie z zapisami regulaminu, w tym pkt. 15.1, pkt. 15.3 i pkt. 15.5 regulaminu),
 • wylegitymowanie się jakimkolwiek dokumentem potwierdzającym tożsamość
  i zawierającym zdjęcie oraz dane zgodne z danymi podanymi przez laureata oraz wypełnienie pokwitowania odbioru nagrody (w momencie odebrania nagrody).

16.2 Nagrody zostaną wysłane do laureatów za pośrednictwem poczty kurierskiej, nie później niż do dnia 13.12.2019 r. W przypadku nieobecności laureata w czasie wizyty kuriera zostanie pozostawione awizo, na którym podany zostanie adres i telefon kontaktowy do firmy kurierskiej, gdzie będzie można umówić się na powtórne doręczenie lub na odbiór własny nagrody z magazynu firmy kurierskiej. Laureat może odebrać przesyłkę z nagrodą do dnia 20.12.2019 r. 

16.3 Nagrody nieodebrane z winy laureatów do dnia 20.12.2019 r. pozostają w dyspozycji organizatora.

ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

17.1 Wszelkie reklamacje dotyczące niniejszej loterii, uczestnicy mogą zgłaszać przez cały czas trwania loterii wyłącznie: w formie pisemnej za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej lub poprzez doręczenie osobiste, na adres biura organizatora: Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa Sp. z o.o., ul. Inżynierska 15, 93 – 569 Łódź, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail organizatora: reklamacja@smolar.pl. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data jej otrzymania przez organizatora, nie późniejsza niż 27.12.2019 r.

17.2 Każda reklamacja zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz. U. z 2019 r., Nr 20) powinna zawierać: imię i nazwisko oraz adres zamieszkania (lub nazwa firmy  i jej siedziba) uczestnika gry hazardowej, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, rodzaj gry oraz treść żądania. W przypadku zgłoszenia roszczenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej uczestnik gry powinien podać również adres elektroniczny do komunikacji.

17.3 Reklamacje rozpatruje organizator. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w terminie i w formie wskazanej w pkt. 17.1 regulaminu oraz zawierające wszystkie wymagane dane zgodnie z pkt. 17.2 regulaminu.

17.4 Postępowanie reklamacyjne trwa 21 dni. Wszystkie postępowania reklamacyjne zakończą się najpóźniej w dniu 17.01.2020 r. Zawiadomienie o wyniku reklamacji zostanie przesłane uczestnikowi loterii: listem poleconym w przypadku zgłoszenia reklamacji w formie pisemnej albo za pośrednictwem poczty elektronicznej w przypadku zgłoszenia reklamacji drogą elektroniczną. O zachowaniu terminu decyduje data nadania przesyłki przez organizatora (data stempla pocztowego) albo data wysłania wiadomości e-mail przez organizatora.

PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ

18.1 Roszczenia z tytułu loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia wymagalności.

18.2 Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.

ZOBOWIĄZANIE PODATKOWE

19.1 Wydanie nagród w loterii nastąpi zgodnie z przepisami prawa podatkowego.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

20.1 W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U.2019 poz. 847).

20.2 Zgodnie z ustawą o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. (t.j. Dz.U.2019 poz. 847) organizator posiada gwarancję bankową wypłaty nagród do kwoty odpowiadającej wartości nagród określonej w regulaminie loterii.

20.3 Administratorem danych osobowych jest organizator loterii, tj. Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Inżynierska 15, 93 – 569 Łódź.

20.4 Administrator danych osobowych informuje, że:

 1. dane osobowe uczestnika loterii pozyskane przez powyższego administratora danych osobowych są przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, wyłącznie w celu związanym z organizacją przedmiotowej loterii, tj. w celu przyjmowania zgłoszeń do loterii, ustalenia prawa danego uczestnika do uzyskania nagrody, wydania nagrody, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz wykonania niezbędnych obowiązków prawnych ciążących na organizatorze w związku z urządzeniem loterii,
 2. dane osobowe przetwarzane są w związku z przystąpieniem uczestnika do loterii, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a), pkt. c), pkt f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz. U UE. L. z 2016 r. Nr 119 oraz przepisów powszechnie obowiązujących,
 3. podanie danych osobowych przez uczestnika jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w loterii,
 4. uczestnikowi przysługuje:-prawo dostępu do podanych danych osobowych,
  – prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania podanych danych osobowych,
  – prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych,
  – prawo żądania przenoszenia podanych danych osobowych,
  – prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych w dowolnym momencie, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oświadczenia o powyższym uczestnik może złożyć w formie pisemnej na adres organizatora: Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa Sp. z o.o., ul. Inżynierska 15, 93 – 569 Łódź lub na adres e-mail: biuro@smolar.pl,
 5. uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do ochrony danych osobowych, w sytuacji gdy uczestnik uzna, że jego dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem przepisów,
 6. dane osobowe uczestnika mogą być przekazane przez administratora innym podmiotom
  w celu realizacji przez niego obowiązków organizatora loterii wynikających z niniejszego regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawa, tj. podmiotom świadczącym usługi serwisowe oraz wsparcia technicznego dla aplikacji, systemów informatycznych i/lub serwisu www, w których gromadzone są dane osobowe uczestników loterii, podmiotom udostępniającym bramki SMS, podmiotom uczestniczącym w wydaniu nagrody, operatorom pocztowym / przewoźnikom, a także podmiotom obsługującym organizatora prawnie i księgowo,
 7. dane osobowe uczestników będą przechowywane do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń uczestników, które są związane z loterią, dane osobowe laureatów mogą być jednak przechowywane w okresie przewidzianym dla celów sprawozdawczości wymaganej przepisami prawa,
 8. nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji dotyczących przetwarzania danych, w tym profilowania.

20.5 Uczestnicy w celu uzyskania odpowiedzi na pytania związane z loterią mogą kontaktować się z organizatorem za pośrednictwem strony internetowej www.smolar.pl używając internetowego adresu kontaktowego biuro@smolar.pl lub też kontaktować się telefonicznie z organizatorem pod numerem telefonu (42) 636 90 97 lub (42) 636 90 93 w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00 (koszt połączenia ponosi uczestnik zgodnie z taryfą operatora).

ORGANIZATOR

ZAŁĄCZNIK NR 1 do Regulaminu loterii audioteksowej „LOTERIA ORZECHOWA

Produkty znajdujące się na liście asortymentu Credin Omega i Victor, tzw. „produkty z asortymentu promocyjnego”, których zamówienie i zakup w okresie trwania sprzedaży promocyjnej uprawnia do wzięcia udziału w niniejszej loterii.

ASORTYMENT OMEGA

ASORTYMENT VICTOR

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Regulaminu loterii audioteksowej „LOTERIA ORZECHOWA

Szczegółowy opis nagrody w loterii prowadzonej pod nazwą „LOTERIA ORZECHOWA”, tj. bonów TravelPass Premium.
Nagrodą w loterii są bony TravelPass Premium o łącznej wartości 3.000,00 zł brutto (słownie: trzy tysiące złotych 00/100).

1. Cechy:

 • ważność bonów: 1 rok;
 • nominały: 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100): każdy laureat otrzyma równowartość nagrody w bonach o nominale 100,00 zł. W przypadku, gdy wartość realizowanych Bonów jest większa niż wartość usług nie ma możliwości zwrotu różnicy. Prosimy o dobranie usług tak, aby jak najpełniej wykorzystać posiadane Bony. W przypadku, gdy wartość realizowanych Bonów jest mniejsze niż wartość usług, do Bonów można dopłacać gotówką lub kartą płatniczą;
 • bony na okaziciela: bony wystawione są na okaziciela, wiec mogą być przekazane dowolnej osobie. Mogą być też wykorzystane do opłacenia usług kupowanych dla jednej lub wielu osób;
 • bony TravelPass Premium można zrealizować na zakup dowolnej wycieczki lub biletu lotniczego dostępnych w biurze podróży Travelplanet.pl SA. Można je także zrealizować na zakup usługi hotelowej – zgodnie z instrukcją zamieszczoną na stronie bony.hotele24.pl.

2. Ogólne informacje o bonach:

 • do daty ważności umieszczonej na bonie należy zarezerwować i opłacić bonami usługę. Wycieczka, przelot lub pobyt w hotelu może się odbyć później;
 • jeśli wybrana przez Ciebie usługa będzie droższa niż wartość bonów różnicę możesz dopłacić gotówką, przelewem bądź kartą;
 • jeśli bony mają większą wartość różnicę będziesz mógł wykorzystać przy zakupie kolejnej usługi w okresie, w jakim ważne były bony – otrzymasz bon zwrotny na wartość różnicy (do późniejszego wykorzystania tylko w Travelplanet.pl);
 • bony mogą zostać zrealizowane na zakup usług dla jednej lub wielu osób.

3. Bony można zrealizować na dwa sposoby: 

 • w oddziałach Travelplanet.pl: mieszczą się one w galeriach handlowych w największych miastach. Ich adresy znajdują się na www.travelplanet.pl/pok. Realizując bony w oddziale Travelplanet.pl wszystkie formalności można załatwić na miejscu;
 • dzwoniąc do konsultantów Call Center.

4. Procedura realizacji:

 • przejrzyj oferty: wycieczki na www.travelplanet.pl, bilety lotnicze na www.aero.pl i hotele;
 • postępuj zgodnie z procedurą opisaną na bony.hotele24.pl;
 • zadzwoń:
 1. wycieczki: 801 400 600;
 2. bilety lotnicze: 801 470 502;
 3. hotele: 71 371 49 49;
 • podczas dokonywania rezerwacji telefonicznej poinformuj pracownika Travelplanet.pl o płatności bonami TravelPass Premium;
 • po wybraniu konkretnej usługi otrzymasz od konsultanta e-mailem lub faksem formularz dotyczący płatności Bonami, oraz ewentualnie, w zależności od wybranej usługi, także dokumenty rezerwacyjne;
 • podpisz dokumenty i odeślij je e-mailem lub faksem wraz ze skanem (kopią) Bonów na adres lub numer podany przez konsultanta;
 • następnie należy rozdzielić Bony wzdłuż perforacji i przesłać listem poleconym bądź kurierem odcinki opisane jako dla MyBenefit Sp. z o.o. / dla emitenta na adres: Travelplanet.pl S.A., ul. Ruska 11/12, 50-079 Wrocław w terminie wyznaczonym przez konsultanta;
 • proszę zachować dla siebie odcinki opisane jako dla Akceptanta;
 • informacje o dalszej procedurze otrzymasz od konsultanta;
 • po otrzymaniu przez Travelplanet.pl S.A. oryginałów bonów wycieczka, bilet lotniczy lub rezerwacja hotelowa (w zależności od tego co wybierzesz) jest opłacona.

5. Otrzymasz:

 • wycieczki:potwierdzenie rezerwacji lub voucher podróżny, z którymi zgłosisz się na lotnisku, lub w wybranej kwaterze;
 • bilety lotnicze:papierowy lub elektroniczny bilet lotniczy;
 • hotele: elektroniczny voucher rezerwacji hotelowej.
Call Now Button